In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Infinity Building NV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als Infinity Building NV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Infinity Building NV– Kieleberg 41 -3740 Bilzen - info@encon.be - Telefoon : 089/410.820.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens:

Deze informatie wordt gebruikt voor de uitvoering van een door jou gevraagde dienst. De gegevens worden enkel door Encon of haar partners gebruikt voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Rechtsgrond

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden hebben we jouw persoonsgegevens nodig. Daarnaast hebben we een gerechtvaardigd belang om onze klanten vanuit marketing standpunt te contacteren omtrent acties, nieuwigheden en/of andere relevante informatie mee te delen.

Welke gegevens

We bewaren uw e-mailadres als je dit invoert op deze website. We bewaren alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt. Wij kunnen de ook bijkomende persoonsgegevens vragen bijvoorbeeld voor het bekomen van subsidiëring door overheid of voor wettelijke verplichtingen.

Beveiliging

Infinity Building NV neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als wij jouw gegevens ontvangen, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen. Daarnaast hebben enkel medewerkers die werkzaamheden voor jou uitvoeren toegang tot jouw data in het kader van de uit te voeren werken.

Delen met derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de internet omgeving
  • Het verzorgen van IT- infrastructuur
  • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Duur van het bijhouden van de gegevens

Infinity Building NV zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Alle wettelijk verplichte informatie wordt 10 jaar bewaard.

Rechten

Je hebt recht op inzage en eventuele correctie van jouw persoonsgegevens. Je kan ook onjuiste gegevens die betrekking hebben op jou laten corrigeren, wissen of het gebruik ervan verbieden. Je kan hiervoor een mail sturen naar info@encon.be. We nemen binnen de 30 kalenderdagen contact met je op.

Klachten ivm persoonsgegevens

Je kan ten allen tijde een klacht formuleren aan de CBPL mocht je van mening zijn dat wij foutief zijn omgesprongen met jouw persoonsgegevens. Dit kan via https://www.privacycommission.be/nl. Wij vinden het fijn dat je ons hiervan op de hoogte stelt door een mail te sturen aan info@encon.be

Wijziging privacy statement

Infinity Building NV kan zijn privacy statement wijzigingen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

 

Infinity-Building NV
Sandra Deraeve
Kieleberg 41
3740 BIlzen